Hyödynnä yritysvälittäjän osaamista ja kontakteja

 • asiantuntijoillamme on laaja kokemus erilaisista yrityskaupan järjestelyistä; pyydä asiantuntija mukaan jo varhaisessa vaiheessa miettimään yrityksesi ja sen omistajien kannalta parhaita ratkaisuvaihtoehtoja
 • asiantuntijan hoitaessa yrityksen myynnin, neuvottelut viedään eteenpäin siten että ulkopuoliset eivät tiedä asiasta
 • yrityksen myyntiaikeet halutaan pitää salassa yrityksen asiakkailta, työntekijöiltä, tavarantoimittajilta, alihankkijoilta, kilpailijoilta ja muilta tahoilta, jolloin tieto käytävistä myyntineuvotteluista ei pääse vaikuttamaan heikentävästi yrityksen toimintaan, myytävyyteen ja yrityksestä saatavaan kauppahintaan
 • asiantuntija laatii myytävästä yrityksestä kattavan myyntidokumentaation, jolloin päästään nopeammin neuvotteluvaiheeseen ja neuvotteluissa voidaan keskittyä kaupanteon kannalta olennaisiin kysymyksiin
 • asiantuntija käy pääosan neuvotteluista suoraan ostajan kanssa, jolloin yrityksen omistajat ja johto voivat keskittyä täysipainoisesti yrityksen johtamiseen – usein neuvotellaan monien eri tahojen kanssa, joista yritysvälittäjä voi kokemuksellaan arvioida kenen kanssa kauppa kannattaa viedä päätökseen
 • asiantuntijan kontaktipinta ja taito löytää oikeat ostajakandidaatit neuvotteluun ovat usein ratkaisevia kaupankäynnin onnistumiselle
 • yritys on useimmiten omistajansa elämäntyö, josta luopuminen voi olla erittäin vaikeaa vaikka myyntipäätös on jo tehty; neuvottelujen eri vaiheissa yritysvälittäjä pystyy riippumattomana toimijana luotsaamaan kauppaneuvottelut huomioiden psykologiset tekijät
 • kokenut asiantuntija pystyy arvioimaan myyntihinnan objektiivisesti, mikä on edellytys kaupankäynnin onnistumiselle; paras lopputulos kaupankäynnin osalta saavutetaan useimmiten siten että kauppaneuvotteluihin pyritään saamaan riittävä määrä kiinnostuneita ostajakandidaatteja
 • asiantuntija huomioi vaihtoehtoiset tavat (mm. osakekauppa tai liiketoimintakauppa sekä kauppaa edeltävät toimenpiteet osana järjestelyä) yritysjärjestelyn tekemiselle, ja neuvotteluja kaupankäynnin osalta pystytään suuntaamaan siten että osapuolten intressit täyttyvät
 • kun yritys on myynnissä asiantuntijalla, omistaja on tehnyt henkisen päätöksen yrityksestä luopumisesta kaupan ehtojen täyttyessä, tällöin ostajakaan ei tuhlaa aikaa siihen että neuvottelee kohteesta, joka ei olekaan myytävänä
 • kokenut asiantuntija tuo ulkopuolisen näkemyksen neuvotteluihin painottaen asioita, joilla on ostajan kannalta merkitystä
 • Due Diligence -tarkastus on olennainen osa kaupan toteuttamista, ja yritysvälittäjä tuo tämän toteuttamiseen oman osaamisensa
 • neuvottelun eri vaiheissa kokenut asiantuntija käyttää tarkoituksenmukaisia sopimuksia kaupan toteuttamiseen (esim. salassapitosopimus, aiesopimus tai esisopimus, kauppakirja, kauppakirjan liitteet jne)